Řešení pro značení potravinFood labeling solution

PORADENSKO ŠKOLICÍ AGENTURA UNICONSULTING

Značení potravin je naší doménou. Spolupracujte s námi a nenechte se odradit náročností problematiky -  povinné značení potravin zahrnuje rozsáhlý výčet pravidel, která se neustále vyvíjí. Od prosince 2014 přijdou nová pravidla značení potravin. Vedle nich platí požadavky české legislativy a českých komoditních vyhlášek pro jednotlivé druhy potravin. K tomu navíc přichází v úvahu celá řada dalších témat: označování alergenů, značení výživových údajů, značení přídatných látek, etikety na skupinová balení, značení potravin živočišného původu veterinárním oválem atd.

ADVISORY & TRAINING COMPANY UNICONSULTING

Food labelling is our domain. Cooperate with us and do not get discouraged by the complexity of the issue - mandatory food labeling includes an extensive list of rules that are constantly evolving. The new food labeling rules will come into force from December 2014. Besides those there are still valid Czech legislation requirements and Czech commodity regulations for each kinds of food. Furthermore, a variety of other topics comes into consideration such as: allergen labeling, nutrition data labeling, additives labeling, labels for bulk packages, application of health mark to animal origin products etc.

Služby
Services

 • Vypracování etikety výrobku na základě receptury, specifikace, nutričních hodnot a dalších detailů. Záruka správnosti dle platné legislativy značení potravin.
 • Kontrola (překlad a kontrola) stávajícího značení v souladu s platnou legislativou.
 • Kontrola zdravotních tvrzení, marketingových textů, sloganů uvedených na značení obalu potraviny.
 • Poradenství při tvorbě označování potravin.
 • Vystavení prohlášení (certifikátu) o souladu značení s aktuální legislativou.
 • Školení značení potravin pro výrobce, řetězce, distributory, marketing a další subjekty.
 • Převzetí záruky za značení do výše Kč 5 mil. 

 • Creation of product labelling based on recipe, specification, nutrition values and other details. Correctness guarantee according to valid food labelling legislation.
 • Checking (translation and checking) current labelling in accordance with valid legislation.
 • Checking health claims, marketing texts, claims indicated on food packaging.
 • Counselling on food labelling construction.
 • Issuing a statement (certificate) that food labelling is in accordance with current valid legislation.
 • Food labelling training for producers, food chains, distributors, marketing and other subjects.
 • Takeover of guarantee for labelling up to 5 mil. CZC.

„ Značení provádíme v souladu s relevantní evropskou a národní legislativou v aktuálním znění (zejména zákon 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, vyhláška 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, nařízení 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, nařízení 432/2012 o zdravotních tvrzeních nařízení 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách)“

O nás
About us

Společnost UniConsulting nabízí řešení pro kompletní potravinářský řetězec, tedy komplexní služby v potravinářství, stravování a zemědělství. Od roku 1998 se zabýváme poradenstvím pro systémy zemědělské prvovýroby, systémy bezpečnosti potravin, uvádění výrobků na trh, značení potravin, značení nepotravinářského zboží a dotace. Díky našemu týmu odborníků, kteří se neustále vzdělávají a jsou v kontaktu s dalšími experty v oboru, si můžeme dovolit naše znalosti předávat prostřednictvím školení, seminářů a kurzů svým klientům. 
UniConsulting offers solutions to the complete food chain, comprehensive services in the food industry, catering and agriculture. Since 1998 we have been envolved in consultancy on systems of agricultural production, food safety, products launch, food labeling, nonfood labeling and grants. With our team of experts who are continuously trained and are in contact with other professionals in the same area, we are able to supply our clients with knowledge through training, seminars and courses.

Naši zákazníci
Our clients

Novinky
News

Komise zamítla zdravotní tvrzení týkající se některých účinků beta-palmitátu, cholinu, citikolinu a komplexních sacharidů.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2015/391 ze dne 9. března 2015 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí.

Vydáno dne: 10. 3. 2015
Účinné od: 30. 3. 2015

Více

Alergeny u nebalených potravin

Již od roku 2005 platí Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, kde je stanovena povinnost stravovacích provozů informovat strávníky (zákazníky) o alergenech přítomných v nabízených pokrmech. K tomu nám nyní přibylo Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014

Více

Nové kurzy v oblasti značení potravin

V souvislosti s novými legislativními požadavky (Novelou zákona o potravinách, Nařízením 1169/2011) na označování potravin jsme do nabídky otevřených kurzů zařadili semináře "Zákonné požadavky na označování potravin" a "Alergeny v pokrmech dle nové legislativy".

Více

Redesign obalů dle nových pravidel

Myslete dopředu a nechte si vypracovat harmonogram kontrol textů značení pro Vaše výrobky. Od 13. prosince 2014 musí označení potravin vyhovovat ustanovením Nařízení 1169/2011 EU o poskytování informací spotřebiteli na obalech potravin. 

Více

Chyba v nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Balící plyny nebude zřejmě nutné ve složení vyznačovat jejich názvy nebo E kódy.
Nařízení v části C přílohy VII stanoví jako novou povinnost uvádět ve složení i balící plyny podle jejich názvů nebo E kódů. Kromě toho je povinné uvádět také označení „Baleno v ochranné atmosféře“.

Více

Velikost písma od prosince 2014 (Nařízení 1169/2011)

Nové nařízení o označování potravin 1169/2011 klade jako jeden z hlavních cílů zajištění snadné čitelnosti textu etiket. Nově proto zavádí požadavek minimální velikosti písma, kterým jsou uvedeny povinné údaje na potravinách.
Mezi ně se od prosince 2014 řadí:

Více

Kurzy značení potravin pro výrobce, řetězce a dovozce

Vzhledem k Vašemu zájmu jsme otevřeli další termíny kurzů Značení potravin pro výrobce, Značení potravin pro dovozce a Značení potravin pro řetězce. Přihlašte se a přineste si vlastní obal, provedeme na něm vzorové značení!

Poptávka
Inquiry

Vytiskněte si přehled našich služeb Stáhněte si zdarma Více o nás

Zadejte Vaši e-mailovou adresu do políčka pod tímto textem, obratem Vám zašleme informace zdarma. Navíc od nás pravidelně dostanete Newsletter Novinek.

Kontakt
Contact

UniConsulting, s.r.o.
Čankovská 2621,
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

+420 281 973 734
uniconsulting@uniconsulting.cz